Λίγα Λόγια

Στα πάγια της εταιρείας περιλαμβάνεται ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μεγαλόπολης Α΄ με τη λειτουργούσα Μονάδα 3 (300 MW εγκατεστημένης ισχύος) και η Μονάδα 4 του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης Β΄ (300 MW εγκατεστημένης ισχύος), μαζί με όλο τον εξοπλισμό, βοηθητικά μηχανήματα, οχήματα, αποθέματα, διοικητικές άδειες, προσωπικό κλπ που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Μονάδων 3 και 4, όπως περιγράφονται στο Νόμο 4533 - ΦΕΚ 75/Α/27.4.2018. Οι Μονάδες 3 και 4 τροφοδοτούνται με λιγνίτη από το γειτονικό Ορυχείο Μεγαλόπολης, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του οποίου ανήκουν επίσης στην εταιρεία.

Απασχόληση

Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗ "ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."

Ανακοίνωση


Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού με 8μηνη σύμβαση

Νέοι Διαγωνισμοί

Πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού με 8μηνη σύμβαση (ΑΡ. ΣΟΧ1/2020).

Αποτελέσματα - Πίνακες Κατάταξης

Ανακοίνωση ΣΟΧ1 2020 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα Η/Υ
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση Χορήγηση Βεβαίωσης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 11.07.2020 ΕΩΣ 20.07.2020.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος
Tηλέφωνο επικοινωνίας :2791025045 εσ.:33020

Τελευταία Αποτελέσματα

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα ΣΟΧ4-2019

Αποτελέσματα ΣΟΧ3-2019

Αποτελέσματα ΣΟΧ2-2019

Αποτελέσματα 1-2019

Αποτελέσματα 1-2018

Αποτελέσματα 2-2018

Ανακοίνωση 2-2018
30-03-2017 ΠαράρτημαΕπικοινωνία