Λίγα Λόγια

Στα πάγια της εταιρείας περιλαμβάνεται ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μεγαλόπολης Α΄ με τη λειτουργούσα Μονάδα 3 (300 MW εγκατεστημένης ισχύος) και η Μονάδα 4 του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης Β΄ (300 MW εγκατεστημένης ισχύος), μαζί με όλο τον εξοπλισμό, βοηθητικά μηχανήματα, οχήματα, αποθέματα, διοικητικές άδειες, προσωπικό κλπ που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Μονάδων 3 και 4, όπως περιγράφονται στο Νόμο 4533 - ΦΕΚ 75/Α/27.4.2018. Οι Μονάδες 3 και 4 τροφοδοτούνται με λιγνίτη από το γειτονικό Ορυχείο Μεγαλόπολης, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του οποίου ανήκουν επίσης στην εταιρεία.

Επικοινωνία